Lucas Hardonk info@lucashardonk.com

 

Seascape (in rule of thirds) 2015 work in progress

 

 
 

365 Sheets of white paper 2015 (size 50cm x 60cm Work in Progress)

365 Sheets of black paper 2015 (size 50cm x 60cm Work in Progress)

Goodbye 2013